آیون اکسچنج رزین (ION EXCHANGE RESIN)

تومان 170/000

ای دی ای باکتر بال

تومان 150/000

ای دی ای بایو ریو

تومان 600/000

ای دی ای کود مایع آیرون(iron)

تومان 130/000

ای دی ای کود مایع پتاسیم(brighty k)

تومان 130/000

ای دی ای کود مایع عمومی (meutral k)

تومان 470/000

ای دی ای کود مایع عناصر کمیاب(mineral)

تومان 130/000

ای دی ای کود مایع نیتروژن

تومان 470/000

ای دی ای گرین باکتر(green bacter)

تومان 170/000